Projekty

Aktuálně řešíme tyto projekty:

Odborná příprava vězeňských kaplanů s ohledem na specifika vězeňského prostředí

Projekt č. TL02000390 v programu aplikovaného výzkumu TAČR Éta

„Odborná příprava vězeňských kaplanů s ohledem na specifika vězeňského prostředí“

Cílem projektu je inovace odborné přípravy budoucích kaplanů působících v českém vězeňském prostředí. Hlavním řešitelem projektu je doc. Jan Váně z Katedry sociologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Spoluřešitelem je doc. Michal Opatrný z Katedry etiky, psychologie a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která v projektu vystupuje i v roli aplikačního garanta, tzn., využije výsledky výzkumu v praxi. Součástí pracovního týmu je i Ing. Bc. Pavel Kočnar, hlavní kaplan Vězeňské služby ČR, kaplan věznice Vinařice a farář Českobratrské církve evangelické. Výsledkem projektu bude kurz celoživotního vzdělávání určený pro budoucí vězeňské kaplany a magisterské studenty teologie, který jim pomůže s přípravou na jejich profesní působení ve vězeňském prostředí. Koncepce kurzu bude stát na výsledcích výzkumu mezi vězeňskými kaplany, pracovníky vězeňské služby a odsouzenými. 

Projekt vězeňský kaplan

Spiritualita a sociální etika v sociální práci

Projekt č. 2018-1-CZ01-KA203-048104 v programu Erasmus+ klíčová akce 2: strategická partnerství

„Spiritualita a sociální etika v sociální práci“

Hlavním řešitelem projektu je doc. Michal Opatrný z Katedry etiky, psychologie a sociální práce, dalším spolupracovníkem v týmu je Dr. Emanuele Lacca z Katedry filosofie a religionistiky. Projekt realizuje konsorcium univerzit a odborných pracovišť ze Španělska (Universidad Católica San Antonio de Murcia), Německa (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.), Maďarska (Gál Ferenc Főiskola Szeged) a Irska (Clare Youth Service, Ennis). Cílem projektu je inovace vzdělávacích obsahů navazujících magisterských a doktorských studijních programů v sociální práci. Sociální práce stojí před úkolem, podporovat při integraci do evropské společnosti uprchlíky i další příchozí cizince ze třetích zemí, pro které je jejich spiritualita a religiozita podstatnou součástí jejich životů. Problematika spirituality a religiozity je pak v sociální práci úzce spojena s problematikou etickou, protože sociální pracovník pracuje s hodnotovými systémy klienta, společnosti, sociální práce i se svým vlastním hodnotovým systémem a musí činit komplexní rozhodnutí, která vyžadují vysokou etickou kompetenci. 

Projekt Erasmus+ Spiritualita

web: spiritualsocialwork.net

Humanitně vědní přístupy v transdisciplinární struktuře současné vědy

Projekt č. 138/2019/H za podpory Grantové agentury Jihočeské univerzity

„Humanitně vědní přístupy v transdisciplinární struktuře současné vědy“ (doc. Michal Opatrný)

Projekt navazuje na ukončený projekt GA JU řešený v letech 2016 – 2018, který se zabýval interdisciplinární teorií tradice, identitou sociálního pracovníka, problematikou lidské důstojnosti nebo kontexty současné teologie. Nynější projekt se zaměřuje na humanitně-vědní přístupy k vybraným otázkám současného vědeckého diskurzu na poli zejména humanitních a sociálních, ale i přírodních a technických věd. Jeho těžištěm jsou etické, filosofické, teologické a historiografické přístupy k tématům nejen ryze filosofickým a teologickým, ale také sociologickým, antropologickým nebo právním, dále k tématům z oblasti sociální práce a sociální politiky, medicíny, biologie a k tématům vývoje nových technologií. Spolu s nimi jsou dále zkoumány i historické, filosofické, sociální a příp. další kontexty uvedených témat.


V uplynulých letech jsme řešili např. tyto projekty:

Duchovní služba u Policie ČR

Výstupem je oublikace: Michal OPATRNÝ – Jaroslav KOZÁK – Jiří LAŇKA – Roman MÍČKA, Východiska a perspektivy duchovní služby u policie, České Budějovice: TFJU, 2012, 186 s. ISBN 978-80-7394-391-2.

Publikace nabízí pohled na možné alternativy vzniku duchovní služby u policie. Nepředkládá však manuál pro její zavedení nýbrž pouze jeden z pohledů v odborné diskuzi. Východiskem pro zpracování uvedené problematiky je vymezení policejní služby a její zařazení mezi pomáhající profese jako služby veřejnosti. Nepostradatelným zdrojem je následná reflexe křesťanského rozměru prosazování spravedlnosti včetně legitimity užití síly. Policejní práce klade na policisty nemalé osobnostní nároky. Z tohoto důvodu je publikace dále věnována popsání problémů spojených s výkonem policejní činnosti. Představením teologických důvodů pro církve je poukázáno na slučitelnost policejního prostředí s duchovní podporou pro policisty. Na podkladě popsaného odůvodnění pro zřízení této podpory jsou reflektovány možné zdroje. Policejní prostředí v některých aspektech podobné armádnímu může čerpat z jeho zkušeností s duchovní službou. Dále je možné inspirativní zkušenosti spatřovat v posttraumatické intervenční péči u policie. Zde je již částečně duchovní podpora ve formě externího působení duchovních realizována. Podkladem pro vlastní nástin koncepce duchovní služby je vymezení základních pojmů a metod pastorační práce, které je také následně využito pro možné poskytování duchovní péče v policii. Oddíl věnovaný etice a etickému vzdělávání u policie poukazuje na význam Etického kodexu Policie ČR a jeho zavedení do praxe. Závěrečná část publikace nabízí pohled na základní kontury duchovní služby uplatnitelné v policii. V tomto pohledu vychází ze zkušeností duchovní služby v zahraničních policejních sborech a z potenciálu křesťanských laiků v policii.

Konfrontace se zlem při policejní práci

Disertační projekt Konfrontace se zlem při policejní práci se věnuje teologické reflexi fenoménu zla, kterou vztahuje ke specifické oblasti lidské činnosti – policejní práci.
Autor: Mgr. et Mgr. Jaroslav Kozák

Výstupy:

Jaroslav KOZÁK – Michal OPATRNÝ: „Konfrontace pomáhajících profesí se
zlem,“ Caritas et Veritas 1/2014: 53-62. ISSN 1805-0948

Michal OPATRNÝ – Jaroslav KOZÁK, „Pastorální přístup k problematice zla v
intencích Druhého vatikánského koncilu,“ Theologos 1/2015, roč. XVII.:
111-123. ISSN 1335-5570

Sociální práce jako zdroj inspirace pro církev a teologii

Prvním výsledkem badatelské práce CDT TFJU byla publikace Sociální práce a teologie. Inspirace a podněty sociální práce pro teologii.

Publikace aplikuje klíčovou prakticko-teologickou kategorii znamení času na sociální práci. Termínem znamení času se chce stručně vyjádřeno říci, že se církev a teologie mohou a mají učit od světa a inspirovat se v něm. Světem je přitom myšlena lidská činnost, kultura, věda, atp. Výsledná publikace proto ukazuje, proč a jak může být sociální práce inspirativní pro teologické bádání i pastorační praxi církví.

Anotace:
Michal OPATRNÝ, Sociální práce a teologie. Inspirace a podněty sociální práce pro teologii, Praha: Vyšehrad, 2013, 328 s.

O historické souvislosti mezi křesťanskou vírou a pomáhání potřebným, které dnes nazýváme sociální práce, existuje obecné povědomí. Proto se i dnes křesťanská víra chápe např. jako jeden z motivačních faktorů sociálního pracovníka a teologie, která je rozumovou reflexí víry, jako obor inspirující sociální práci.

Lze si však tuto otázku položit i jinak? Může sociální práce inspirovat teologii? Lze si vůbec v rámci teologie takovou otázku klást?

Tyto otázky jsou v knize Sociální práce a teologie reflektovány z pozice doposud nepřekonané a někdy i nedoceněné nauky II. vatikánského koncilu (1962-1965). Autor vidí jejich kladné zodpovězení nejen jako možné, ale dokonce i jako nutné. Proto hledá i odpověď na otázku, co inspirace teologie v sociální práci v důsledku znamená pro rozvoj samotné moderní teologie a současnou praxi církví a pomáhajících organizací.

Diakonie jako součást pastorace ve farnosti
Disertační projekt Diakonie jako součást pastorace ve farnosti se věnuje teologické reflexi pastorační praxe ve farnostech z hlediska toho, zda a jak jsou sociální otázky považovány za integrální součásti života farnosti.
Autorka: Mgr. Bc. Monika Flídrová

Spiritualita lidí s duševním onemocněním

Cílem projektu Spiritualita lidí s duševním onemocněním je popsat a reflektovat spiritualitu, její vývoj a její vyjadřování u lidí s duševním onemocněním.
Autorka: Mgr. Bc. Anna Sýkorová

Projekt k 10. výročí vyhlášení encykliky Deus caritas est

Projekt spočívá v uspořádání mezinárodního symposia u příležitosti 10. výročí vyhlášení nástupní encykliky Benedikta XVI. Deus caritas est (25. 12. 2015). Ta znamenala významný přelom v teologickém diskurzu. Téma interdisciplinárního vztahu teologie a sociální práce bylo do té doby
okrajovým tématem, kterému se v Evropě věnovalo jen několik málo pracovišť. Po vydání encykliky došlo v rámci teologie k etablování diskuse o vztahu sociální práce a teologie, které jsou nyní vlastní i různé názorové proudy, obvyklé i v jiných humanitních a sociálních vědách. K podobnému rozvoji pak došlo i v rámci odborného diskurzu sociální práce, ve kterém se otázkám náboženství a spirituality začala věnovat výrazně větší pozornost.
Autor: doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
Projekt by podpořen Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

Projekt k 50. výročí vyhlášení konstituce Gaudium et spes

V rámci projektu byla v listopadu 2015 realizována mezinárodní konferenci u příležitosti 50. výročí schválení pastorální konstituce o církvi v dnešním světě II. vatikánským koncilem (1963-1965). II. vatikánský koncil byl důsledkem obrodných procesů v katolické církvi sahajících až do 19. stol. a svými dokumenty otevřel nový – svou podobou i obsahem – teologický diskurz. Konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes je jedním ze základních dokumentů tohoto koncilu, zároveň představuje i zcela nové pojetí církevního dokumentu. Základním principem konstituce je totiž
dialog mezi církví a teologií na straně jedné a světem, resp. společností a ostatními vědními obory na straně druhé. Konstituce tedy neusiluje o předložení církevní nauky, ale o vstup do celosvětového diskurzu o aktuálních problémech lidstva. Vzhledem k tomu, že se po padesáti letech aktuální lidské problémy proměnily, bylo záměrem chystané konference reflexe současných aktuálních společenských problémů a dialog o nich na základě obecných principů konstituce Gaudium et spes.
Na realizaci projektu se dále podílela Pracovní skupina České biskupské konference pro sociální otázky a Biskupství českobudějovické.
Autor za CDT TFJU: doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
Projekt podpořila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek